baner

Category

Shopping Cart

 x 
Cart empty

New catalog

info
  • Please enter your address first

Cart

Ship To
Add/Edit shipment address
Only in case shipment address is different from billing address,
click »Add/Edit shipment address« button below
Name
SKU
Quantity
Tax
Discount
Total
 
Product prices result
  No shipment selected
Checkout Step 2

Please select a shipment method

 

We are sorry, no shipment method matches the characteristics of your order.

 
Total:
0,00 €
0,00 €
Poznámky a připomínky

Terms of service

Obchodní podmínky

Firma Petr Kouba

se sídlem Košice 193, 391 17 Košice

identifikační číslo: 13521560

registrovaná u živnostenského odboru Městského úřadu Tábor ŽÚ/2515/92/M

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.koubaclimbing.cz, www.koubaclimbing.com

1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Petr Kouba, se sídlem Košice 193, 39117 Košice, identifikační číslo: 13521560, zapsané u živnostenského odboru Městského úřadu Tábor ŽÚ /2515/92/M (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.koubaclimbing.cz, www.koubaclimbing.com (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.         Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.koubaclimbing.cz a www.koubaclimbing.com (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání

1.3.         Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.         Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.            UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.         Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.         Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.         Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.         Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.            UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek

3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.      informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.         Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)

3.6.         Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.         Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.         Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícím při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.            CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a/ v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

b/ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 437242301/0100, vedený u KB Tábor (dále jen „účet prodávajícího“);

c/ bezhotovostně platební kartou

4.2.         Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.         Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem

4.4.         V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.         V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (tzn. číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.         Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6. obchodních podmínek) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat

4.8.         Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej současně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.            ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.         Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.         Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu Obchodních podmínek. Informaci o odstoupení posílá kupující na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. shop@koubaclimbing.cz .

5.3.         V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a, je-li to možné, v původním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující bere na vědomí, že odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s vráceným zbožím jinak než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti viz. § 1833 Občanského zákoníku.

5.4.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl.5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal (§ 1832 odst.4 Občanského zákoníku).

5.5.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.            PŘEPRAVA  A  DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.         Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, v opačném případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.         V případě, že je z důvodů na straně kupujícím nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a fyzický stav zboží otevřením zásilky. Tato kontrola se vztahuje na viditelné poškození obalu a viditelné poškození zboží během přepravy, které je patrné při otevření obalu: Nevztahuje se na kontrolu počtů a případné skryté vady jakosti. V případě viditelného poškození zásilky postupuje kupující následujícím způsobem:

a/ zásilku převezme, ale zjištěnou skutečnost související s poškozením musí uvést do přepravních dokladů.

b/ zásilku nemusí od přepravce převzít.

Podpisem přepravního listu, ve kterém nejsou uvedené žádné závady, kupující stvrzuje, že obal zásilky byl neporušen a zboží uvnitř obalu nebylo viditelně mechanicky poškozeno.

6.5.         Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravuje zvláštní dodací a reklamační řád.

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ.

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2

. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.            DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.         Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.         Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.         Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.         Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.1 písm, e) občanského zákoníku.

8.5.         Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6        Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@koubaclimbing.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.7     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.8         Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.9   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.10   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1     Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1   Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.          DORUČOVÁNÍ

11.1.       Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou je kupujícímu doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  1. 3Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4      Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.       Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování  Budějovická 723, 39002 Tábor, adresa elektronické pošty  shop@koubaclimbing.cz   , telefon 603517613.

V  Táboře     dne  23.4.2019

                                                                                                                                                                 

Přílohy: Nedílnou součástí Obchodních podmínek je Dodací a reklamační řád internetového obchodu.

Dodací a reklamační řád internetového obchodu www.koubaclimbing.cz

Společnosti Petr Kouba., sídlem Košice 193, 39117 Košice platný od 1.5.2019.

Tento řád je vypracován v souladu s platnými obchodními podmínkami a podává podrobné a praktické rady jak postupovat při objednávce, převzetí objednaného zboží a případné reklamaci.

1. Náklady spojené s doručením zboží 

Poštovné pro dodávky zboží na území České republiky je účtováno ve výši 150,- Kč.

Při nákupu zboží nad 2000Kč (včetně DPH) je poštovné v rámci ČR zdarma.

2. Náklady spojené s doručením zboží do Slovenské republiky a dalších zemí

Ve smyslu obchodních podmínek bod 4.2. je k ceně zboží připočítán paušální poplatek za dopravu při doručení na území Slovenské republiky a dalších zemí. Poplatky jsou závislé na celkové hmotnosti objednaného zboží a jsou účtovány ve výši dle sazebníku přepravní společnosti DPD

2. Způsob odběru a úhrady zboží

Ve smyslu obchodních podmínek bod 4.1. může kupující zaplatit a odebrat zboží následujícím způsobem:

A. Dobírkou.  Zboží bude předáno jedině za plnou úhradu ceny v hotovosti v okamžiku dodání zboží.

B. Platbou převodem. Zboží bude odesláno poté, co bude fakturovaný obnos připsán na naše konto.

C. Bezhotovostně platební kartou.

3. Termíny a přepravní služba.

Obvyklá dodací lhůta je vždy uvedena na kartě konkrétního zboží. Tato lhůta může být změněna v závislosti na: povětrnostních podmínkách v zimních měsících, státních svátcích a jiných objektivních příčinách. V každém případě bude zákazník o této skutečnosti v co nejkratší době informován.

Přeprava je zajišťována po celém území ČR přepravní společností DPD s možností doručení v pouze pracovní dny. Zboží je zákazníkovi doručeno na zadanou adresu.  Tou může být pouze objekt s platnou poštovní adresou. Firma Petr Kouba si vyhrazuje právo změnit přepravní společnost.

4. Jak probíhá komunikace a dodání zboží.

A. V případě, že odešlete objednávku, přijde Vám obratem elektronické potvrzení, že náš software Vaši objednávku akceptoval. Pokud se tak nestalo, Vaše objednávka nebyla do našeho systému doručena a musíte ji opakovat.

B/ Pokud dostanete elektronické potvrzení s formulářem pro případné odstoupení od smlouvy, můžete považovat Vaši objednávku za potvrzenou.

C/ V případě, že jste si vybrali zboží na objednávku, nebo není skladem potřebný počet kusů, dostanete zprávu o aktualizaci s předpokládaným termínem, ve kterém bude objednané zboží připraveno k expedici.

5. Důležité pokyny k předání zboží

Objednané zboží se dodává v balení, které ho chrání proti poškození. Každý kus posílaného zboží je před expedicí zkontrolován a křehké zboží dodatečně zabaleno. Přesto nelze vyloučit škody, ke kterým může dojít v průběhu přepravy. Proto je kupující ve smyslu obchodních podmínek bod 6.4.při  převzetí povinen zkontrolovat neporušenost obalů a fyzický stav zboží otevřením zásilky

Dobrá rada na závěr. Lépe napsat, že obal byl poškozen než nechat přepravní list čistý. V prvém případě získáte Vy i my možnost dodatečně reklamovat škodu, kterou jste při první kontrole přehlédli, naopak podpisem čistého přepravního listu potvrzujete, že jste zboží převzali bez závad. Poté již není možné vyhovět následným reklamacím na případné mechanické poškození, které bylo způsobeno během přepravy. (viz. vyhláška 163 o silniční přepravě).

6. Jakost při převzetí, reklamace:

Pokud zjistíte vady jakosti je způsob reklamace je zpracován v obchodních podmínkách v odstavci 7. Zde najdete praktické rady jak postupovat.

Pokud zjistíte v zákonné době vadu jakosti (nesmí být způsobena nesprávným užíváním), je možné nárokovat u naší společnosti opravu zboží nebo jeho výměnu za nové. V tomto případě postupujte následujícím způsobem:

a) oznamte telefonicky (603517613), nebo elektronicky na email: shop@koubaclimbing.cz , že Vámi objednané zboží není v pořádku. Upřednostňujeme elektronickou formu, protože pokud k elektronické reklamaci připojíte podrobný popis či fotografie, pomůže to významně ke zkrácení lhůty potřebné k vyřízení.

b/ co nejdříve, nejpozději následující pracovní den se s Vámi telefonicky spojí náš operátor, aby projednal, zda se skutečně jedná o vadu jakosti, funkce atd. (někdy se jedná jen o nedorozumění či nepochopení funkce zakoupeného výrobku).

b) pokud po tomto telefonátu bude zřejmé, že výrobek je skutečně vadný, je nutné jej zaslat na naši adresu:

Petr Kouba, Budějovická 723, 39002 Tábor. K reklamaci přiložte záruční list, či jiný doklad potvrzující zakoupení zboží u naší společnosti. Zboží nám musíte zaslat na Vaše náklady v případě, že bude Vaše reklamace vyhodnocena jako oprávněná, budou Vám tyto poplatky vráceny.

c/ poté co bude po fyzické kontrole v naší společnosti zřejmé, že výrobek je vadný a je vyloučeno, že vada vznikla nesprávným používáním, provedeme v zákonné lhůtě opravu či výměnu.  Postup při vyřízení dle § 2161 a nasl. Občanského zákoníku.

d/ po opravě či výměně zašleme zboží na naše náklady zpět na adresu, kterou udáte při reklamaci